VipTruyen chuyển về địa chỉ mới VnNovel.com

Mọi dữ liệu cũ sẽ được chuyển sang địa chỉ mới, chậm nhất là 20/11/2020